Visió, Missió i Valors:

MISSIÓ:

Facilitar, agilitzar i simplificar la tasca dels professionals de la cuina aportant les màximes garanties de servei, qualitat, sanitarias i de traçabilitat, contribuïnt a l'optimatització de recursos i reducció de despeses en mermes i mà d'obra. 

VISIÓ:

Convertir-nos en la millor opció davant de les alternatives per el sector HORECA i FOODSERVICE.

VALORS:

El treball en equip, la innovació, l'adaptació al canvi i l'orientació al client. 

La nostra empresa

  Oficina

  Amb unes oficines modernes i d'ànima jove, Gicarns optimitza la gestió de producció, comercialització i administració que garanteixen un model d'èxit en els nostres temps.
  Treballem personalitzant l'atenció al client, orientant-los a la solució de les seves necessitats.

  Procés

  Els processos de producció comencen amb la selecció de matèries primés d'alta qualitat, l'especejament i manipulació d'aquestes, amb exhaustius controls de qualitat i traçabilitat i amb inversions en maquinària adequada per donar servei als nostres clients.

  Producte

  Amb producció i elaboració de carns de tota mena: boví, porcí, oví, conill, aviram i elaborats. Amb talls, gramatges i formats d'envàs personalitzats, fan que Gicarn cobreixi tota la gamma de carnis i pugui representar un productor-proveïdor de referència pel sector INDÚSTRIA, HORECA i FOOD SERVICE.

  Logística

  Treballem amb xarxa de distribució pròpia i amb distribuïdors de cada zona per cobrir la tendència de cada cop més, oferir un servei d'entrega directa de la nostra indústria a cada punt, cobrint unes necessitats especifiqués de cada client.