AVÍS LEGAL

Informació de conformitat segons l'article 10 de la LSSI

El titular d'aquest web és:
Identitat: GICARNS, S.L.
NIF: B17824533
Direcció: Av. Mas Vilà, 190   ·   17457  Riudellots de la Selva
Tel.: 972477562
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, inscripció GI- 36566, Full 160, Tomo 2198.
 
Condicions d'ús
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regeixen exclusivament amb el dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la que es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre-li.
 

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d'aquest web, ja sigui text, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com la subestructura, disseny, combinacions de colors o presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest web ha de respectar. No és permesa la transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de GICARNS, S.L.
 
Responsabilitat sobre els continguts
Encara que GICARNS, S.L. actuí amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas de que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web ho consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquest web tenen una funció orientativa i no obliguen a GICARNS, S.L.

GICARNS, S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el web.

GICARNS, S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració del web.
 

Llei aplicable i jurisdicció:
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions de la present política legal. Els possible conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre ella. L'usuari, per virtut de la seva acceptació renuncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la "Ley de Enjuiciamiento Civil" vigent pugui correspondre-li.